Splošni pogoji uporabe spletne strani

Ti splošni pogoji uporabe spletne strani se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletne strani www.marker.si, ki je v lasti BIRO MARKER, pisarniške potrebščine, d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana-Črnuče (v nadaljevanju »izvajalec« ali »MARKER«). Uporabnik oziroma obiskovalec z uporabo spletne strani www.marker.si potrjuje, da je skrbno prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

Zadevni pogoji uporabe so v nadaljevanju označeni kot pogoji. Spletna stran, spletne dejavnosti in ostale spletne oziroma digitalne storitve oziroma aplikacije izvajalca so v nadaljevanju označene kot spletna stran oziroma spletne storitve ali tudi zgolj kot storitve. Uporabniki oziroma obiskovalci so v nadaljevanju na splošno označeni kot: uporabnik.

Pogoji uporabe se uporabljajo za vse uporabnike, ki kot prijavljeni (registrirani) ali neprijavljeni obiskovalci dostopajo do spletne strani izvajalca. Vstop na spletno stran izvajalca pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji in da ste kot uporabnik oziroma obiskovalec spletne strani predhodno jasno in izčrpno seznanjeni s pogoji uporabe, kot tudi o upravljavcu podatkov in piškotkov ter o namenu obdelave podatkov in da se s to politiko strinjate. Pogoji določajo pogoje uporabe spletne strani, spletnega portala in spletne aplikacije ter drugih spletnih vsebin izvajalca ter pojasnjujejo, kako izvajalec uporablja osebne podatke in piškotke.

Če s pogoji uporabe ne soglašate, izvajalec odsvetuje uporabo spletne strani ali sodelovanje v spletnih dejavnostih oziroma storitvah izvajalca in priporoča, da te strani oziroma storitev ne uporabljate in jo zapustite.

Izvajalec si v prizadevanju, da zaščiti svoje storitve in svoje uporabnike, pridržuje pravico, da blokira ali kakor koli drugače prepreči dostavo kakršne koli e-pošte ali druge komunikacije s spletno stranjo, ali da uporabnikom prepreči kršenje pravic drugih oseb (na primer avtorske pravice). S tehnologijo in drugimi sredstvi, ki jih uporablja, lahko izvajalec prepreči uporabo storitve ali jo prekine.

Izvajalec si pridržuje pravico, da vsebino spletne strani in spletnih aplikacij ter vsebin kadar koli, na kakršen koli način in brez razloga oziroma brez navedbe razloga spremeni ali ažurira brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

O spletnem mestu

Izvajalec se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbel za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletni strani, s tem pa ne izključuje možnosti za pojav morebitnih jezikovnih, tehničnih ali vsebinskih napak med objavljenimi vsebinami. Informacije, posredovane prek tega spletnega mesta so tako zgolj informativne narave, saj izvajalec ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost in s tem za morebitno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta www.marker.si.

Uporaba spletne strani in spletnih aplikacij je na lastno odgovornost. Izvajalec ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe spletne strani in spletnih aplikacij in/ali vsebin ter/ali informacij ali bi bila povezana z njimi. Izvajalec ne nosi nikakršne odgovornosti glede nemotenega delovanja spletne strani ali spletnih aplikacij. Izvajalec tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek povezav, ki niso last izvajalca, prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah. Spletna stran oziroma portali in aplikacije lahko vsebujejo tudi povezave do drugih spletnih strani. Ob kliku na povezavo do katere od drugih spletnih strani tretjih oseb se mora uporabnik zavedati, da imajo te spletne strani lastne pogoje uporabe ter politike glede varovanja zasebnosti podatkov. Pred uporabo teh strani mora uporabnik preveriti njihove pogoje in njihovo politiko varstva zasebnosti. Izvajalec ne sprejema nobene odgovornosti za spletne strani tretjih oseb.

O avtorskih pravicah

Izvajalec je imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (vsebine, besedila, fotografije, grafični elementi, ilustracije oziroma druge predstavitve besedila, video, glasba itd.), objavljenimi na spletni strani oziroma v spletnih aplikacijah. Imetnik vsebin so lahko tudi izvajalčevi partnerji ali pogodbeni sodelavci oziroma so takšne vsebine označene z ustrezno navedbo vira in avtorja. Vsebine, ki jih objavi izvajalec, je dovoljeno pregledovati. Skladno z zakonodajo, ki ureja avtorske in druge sorodne pravice ter intelektualno lastnino, so avtorska dela zaščitena že s samim nastankom in jih ni treba posebej označevati. Nepooblaščenim osebam se brez predhodne vednosti ali dovoljenja prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter druge oblike uporabe avtorskega dela, kot tudi uporaba podatkov oziroma vsebin. Za morebitno nadaljnje razpolaganje tretjih oseb z vsebinami izvajalec ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja.

V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin, ki jih objavlja izvajalec, se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Imetnik znakov in znamk, ki se pojavljajo na spletnih straneh, je izvajalec ali tretja oseba. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Vsi znaki, vključno z znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin ali podatkov, naredite povezavo na spletno mesto MARKER. Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, je na zahtevo MARKER to dolžan odstraniti.

Nezahtevano pošiljanje idej

Izvajalec ali njegovi zaposleni ne sprejemajo ali pa štejejo za nezahtevane oziroma nenaročene vse ideje, vključno z idejami za nove storitve ali dejavnosti, postopke, materiale ali imena novih storitev. Izvajalec prosi, da se mu ne pošiljajo nezahtevane ideje, predstavitve ali druga dela. Namen teh pravil je, da se izvajalec izogne morebitnemu nerazumevanju ali sporom, ko se utegnejo storitve izvajalca ali dejavnosti zdeti podobne idejam, poslanim izvajalcu. Zato izvajalec prosi, da uporabniki ne pošiljajo nezahtevanih idej in gradiv izvajalcu ali komurkoli, ki je kakorkoli povezan z izvajalcem. Če pa kljub zahtevi, da svojih idej in gradiv izvajalcu ne pošiljate, to vendarle storite, izvajalec ne daje nobenih zagotovil, da bodo ideje ali gradiva obravnavani kot zaupni ali kot uporabnikova last.

Registracija uporabnika (uporabniški račun)

Za uporabo posameznih vsebin in storitev na spletni strani (kot so npr. koriščenje prednostnih programov izvajalca, popustov za naslednji spletni nakup v spletni trgovini izvajalca in enostavno ponovno naročanje brez ponovnega vnosa podatkov, pri čemer izvajalec prednosti registracije predstavi na svoji spletni strani), se mora uporabnik na spletni strani registrirati in s tem ustvariti svoj uporabniški račun.

Uporabnik mora za uspešno prvo registracijo na spletni strani v prijavni obrazec vnesti naslednje osebne podatke: ime, priimek, bivališče, kontaktno telefonsko številko, elektronski naslov in geslo. Uporabnik mora za uspešno prvo registracijo tudi označiti polje, da se strinja s temi pogoji, s splošnimi pogoji za spletno trgovino izvajalca ter da podaja svoje soglasje za to, da izvajalec obdeluje osebne podatke uporabnika, ki jih je ta vnesel v prijavni obrazec ob registraciji, za namen izvajanja storitev v okviru spletne trgovine.

Uporabnik mora biti za registracijo star najmanj osemnajst let.

Izvajalec si pridržuje pravico odpraviti nepotrjene uporabniške račune ali račune, ki so po kriterijih izvajalca dalj časa neaktivni.

Če pride do spremembe osebnih podatkov, je uporabnik upravičen in dolžan posodobiti svoj uporabniški račun.

Izvajalec si pridržuje pravico do zavrnitve registracije, ukinitev ali omejitve možnosti nadaljnje uporabe uporabniškega računa, za katere je uporabnik registriran in za prevzemanje vseh drugih ukrepov, če pride do kakršne koli kršitve Splošnih pogojev za spletno stran ali zaradi kakršnega koli drugega načina upočasnitve ali motenja delovanja spletne strani s strani uporabnika.

Uporabnik je sam odgovoren za zasebnost in varno hrambo katerega koli uporabniškega imena ali gesla, s katerimi dostopa do uporabniškega računa in se strinjate, da bo izvajalca takoj obvestil, če bi kadar koli posumil, da je ogrožena varnost njegovega uporabniškega računa.

Če bi obstajal sum o ogroženi varnosti, mora uporabnik zamenjati geslo. Izvajalec si pridržuje pravico od uporabnika zahtevati spremembo gesla, sicer ima izvajalec pravico blokirati uporabnikov uporabniški račun.

Izvajalec si iz upravičenih razlogov (npr. zloraba, tehnične težave) pridržuje pravico zavrniti registracijo oziroma registracije iz teh razlogov ni dolžan izvesti.

Odgovornost

Izvajalec ne jamči, da bodo spletna stran ali njene podstrani (vključno z vsemi vsebinami) vedno na voljo, da bo uporaba spletne strani varna in neprekinjena. Izvajalec prav tako ni odgovoren za mrežne in telefonske povezave, vključno s pokritostjo območja ali prekinitvijo zveze, kot tudi ne za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe spletne strani, kot so izgubljeni podatki, izgubo programov, stroški povezave ali za kakršno koli podobno škodo.

Varnost in tretje osebe

Izvajalec je vzpostavil tehnologijo in pravila zaradi zaščite zasebnosti uporabnikov pred nepooblaščenim dostopom in nedopustno uporabo. Izvajalec bo ukrepe posodabljal skladno z razvojem tehnologije.

Nasvet uporabnikom

Uporabnikom svetujemo, naj uporabljajo spletno stran v skladu s splošnimi pogoji uporabe ter navodili ponudnika poti. Uporabniki se morajo zavedati, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe spletne strani s strani tretjih oseb, za kar izvajalec ne odgovarja.

Sprememba in kršenje pogojev

Pogoji so pripravljeni na podlagi vsakokrat veljavne zakonodaje, upoštevaje priporočila Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, pri čemer so tudi uporabljeni materiali in druge informacije dosegljive prek spletnega portala Informacijskega pooblaščenca (Javne informacije Slovenije, Informacijski pooblaščenec).

Te pogoje lahko izvajalec občasno posodobi skladno s spremembami storitev in dejavnosti ter na podlagi povratnih informacij uporabnikov. Ko izvajalec to naredi, spremeni tudi datum zadnje posodobitve na koncu pogojev. Izvajalec si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni splošne pogoje uporabe brez predhodnega opozorila, sprememba pa začne veljati s samo objavo.

Če bo izvajalec bistveno spremenil način, kako uporablja oziroma obdeluje osebne podatke, bo pred uvedbo sprememb uporabnike obvestil na vidnem mestu oziroma z neposrednim obvestilom ali po potrebi zahteval njihovo privolitev.

Izvajalec priporoča, da uporabniki redno pregledujejo te pogoje, da bodo vedno obveščeni o pogojih uporabe ter o tem, kako izvajalec varuje njihovo zasebnost. Izvajalec si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo splošne pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do vsebin ali spletne strani. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči izvajalcu ali ponudniku poti kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Morebitne kršitve pri uporabi spletne strani s strani drugih uporabnikov nam sporočite na naslov marker@marker.si ali na naslov družbe, BIRO MARKER, pisarniške potrebščine, d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana-Črnuče.

Stik z izvajalcem

Vprašanja, pripombe in pritožbe, ki so na kakršen koli način povezana s tem spletnim mestom ali vsebinami, lahko naslovite na izvajalca prek elektronskega naslova marker@marker.si ali na naslov BIRO MARKER, pisarniške potrebščine, d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana-Črnuče.

Uporabniki lahko v zvezi s temi pogoji, politiko varstva osebnih podatkov ali v zvezi z njihovimi izkušnjami z uporabo spletnih strani izvajalca to sporočijo izvajalcu na elektronski naslov marker@marker.si.

Morebitni spori in pristojno pravo

Skladno z zakonskimi normativi izvajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje morebitnega potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Če bi zaradi uporabe spletne strani ali novic prišlo do kakršnih koli sporov med izvajalcem in uporabnikom, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije, pristojno pa je sodišče v Ljubljani.

Pogoji se uporabljajo od dneva sprejema dalje do preklica oziroma do morebitne spremembe.

 

Pogoji so bili zadnjič posodobljeni 25.5.2020.

BIRO MARKER, pisarniške potrebščine, d.o.o.

Pisarniška oprema Biro Marker | Marker.si

S klikom na opcijo »Prijavite se« soglašam, da sme družba Biro Marker d.o.o. skladno z Izjavo o zasebnosti avtomatizirano obdelovati vse z moje strani posredovane osebne podatke. Podatki se bodo shranili izključno za pošiljanje splošnih novic podjetja in ne bodo posredovani tretjim osebam.