1. ORGANIZATOR IN PONUDNIK

Organizator nagradne igre »Marker - Novoletna nagradna igra« je BIRO MARKER, pisarniške potrebščine, d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana-Črnuče (v nadaljevanju »Organizator«). Nagradna igra se opravi z namenom promocije in reklamiranja Organizatorja.

2. TRAJANJE

Nagradna igra poteka od 15.12.2021 do vključno 31.12.2021. Nagradna igra je organizirana in se izvaja na celotnem območju Republike Slovenije.

3. NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Organizatorja in njegovega prodajnega asortimaja. 

4. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Nagradna igra se izvaja na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki in uporabnice omenjenih družabnih omrežij, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

• so starejši od 15 let;
• imajo stalno ali začasno bivališčem v Republiki Sloveniji;
• imajo odprt profil; in
• so sledili navodilom za sodelovanje v nagradni igri, ki jih je organizator objavil na svojem Facebook in Instagram profilu.

V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje le enkrat.

Zaposleni v podjetju Biro Marker d.o.o in v podjetjih, neposredno povezanih z izvedbo nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani, v nagradni igri ne smejo sodelovati.
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrdi, da sprejema pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri in se z njimi strinja.

5. NAČIN SODELOVANJA

Sodelujoči mora za pravilno sodelovanje:

 1. Na Facebooku:
  •  slediti uradnemu profilu Marker.si (https://www.facebook.com/marker.si);
  • všečkati posamezno objavljeno nagradno igro na Facebooku;
  • jo deliti na svojem zidu; in
  • v komentar označiti vsaj 1 osebo.
 2. Na Instagramu:
  • slediti uradnemu profilu Organizatorja (https://www.instagram.com/marker.si);
  • všečkati posamezno objavljeno nagradno igro na Instagramu;
  • jo deliti v storyu in označiti Organizatorja (@marker.si); in
  • v komentar označiti vsaj 1 osebo.

6. NAGRADE

V nagradnem skladu je 49 nagrad, ki so razdeljene v 17 paketov. Paketi vsebujejo:

6x Zvezek A4   3x samolepilni označevalni listki
1x voščenke   1x spenjač
1x papir A4 500 listov   1x sponke
2x lepilo   1x pisarniški set (sponke, žebljički,itd.)
1x korekturni trak   2x šilček
1x radirka   1x barvice 24 kos
6x grafitni svinčnik   4x STABILO BOSS MINI Sweet Friends
6x mapa z elastiko A4   5x pisalo oil gel
3x stojalo za revije   1x risalni blok A3
1x flomaster   1x foldback sponke
    1x nalivno pero 

Vseh 17 nagradnih paketov bo izmenično podeljeno na Facebooku in Instagramu.

7. PODELITEV NAGRAD

3-članska komisija bo izžrebala nagrajence 3.1.2022.

Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne bo podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih.

Prenos ali menjava nagrade ni mogoča. Nagrajenec ni upravičen do izplačila gotovinske protivrednosti osvojene nagrade.

8. VREDNOST NAGRAD IN AKONTACIJA DOHODNINE

Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

9. PREVZEM NAGRADE

Izžrebanci bodo o prejemu in prevzemu nagrad obveščeni preko zasebnega sporočila na Facebooku ali Instagramu. Prejemniki nagrad morajo organizatorju oz. izvajalcu v roku 5 delovnih dni od prejema obvestila o nagradi poslati podatke, potrebne za prevzem/pošiljanje nagrade (ime in priimek, ulica in hišna številka, pošta in kraj prebivališča, e-mail naslov, tel. številka) kot odgovor na zasebno sporočilo.

Nagrada bo nagrajencu poslana po pošti na stroške organizatorja oz. se bo organizator z nagrajencem dogovoril o drugih načinih prevzema, v kolikor pošiljanje po pošti ne bo mogoče. Organizator bo priskrbel dokumentacijo za prevzem nagrade.

Vsem nagrajencem, ki bodo organizatorju posredovali svoje podatke, bodo nagrade poslane po pošti na naslov, ki ga bodo sporočili organizatorju, najkasneje v roku 7 dni.

Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec, organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena.

Nagrajenci (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali je zamenjati za druge artikle, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

Izžrebanec nagrade je lahko nagrajen le enkrat, in sicer za nagrado, za katero je bil izžreban. Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna.

Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

10. OSTALA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih, ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
 • se tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade glede na navodila organizatorja nagradne igre ali
 • nagrada ni prevzeta v roku 14 dni od poslanega obvestila o nagradi.

Če izžrebanec ne posreduje organizatorju navedenih podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca iz naslova nagradne igre. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za katerikoli drug namen.

Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta ipd.) nosijo udeleženci nagradne igre.

Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook in Instagram profilu.

Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo ime in priimek objavi na Facebook strani in /ali Instagram profilu Organizatorja. 

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago 3-članska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper nje ni mogoča pritožba.

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

11. ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči;
 • nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve;
 • vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta, itd.).

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere Organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora preko medijev Facebook in Instagram obvestiti udeležence. V takšnem primeru Organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov pridobljenih pri pristopu k nagradni igri ter vsesplošno sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošlje na elektronski naslov marker@marker.si. S tem se sodelujočega tudi izloči iz nagradnega žrebanja.

12. OSEBNI PODATKI

Organizator od sodelujočih, ki ne bodo izžrebani, ne bo zbiral in obdeloval nobenih osebnih podatkov. Organizator bo od vseh nagrajencev zbral naslednje podatke:

 • ime in priimek, naslov, email naslov in telefonsko številko.

Prejete podatke bo Organizator hranil skladno z zakonom o varovanju podatkov in jih bo uporabil zgolj za: obveščanje o dotični nagradni igri in obveščanje o promocijskih aktivnostih.

13. DOSTOP DO PRAVIL NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani Organizatorja (www.marker.si), kjer so dostopna za čas trajanja nagradne igre in na vpogled vsem udeležencem.

14. SPLOŠNE DOLOČBE

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Informacije so na voljo udeležencem na email naslovu marker (at) marker.si.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 14.12.2021

Biro Marker d.o.o.

 

Pravila nagradne igre_ Marker-Novoletna-nagradna-igra_14-12-2021

Pisarniška oprema Biro Marker | Marker.si

S klikom na opcijo »Prijavite se« soglašam, da sme družba Biro Marker d.o.o. skladno z Izjavo o zasebnosti avtomatizirano obdelovati vse z moje strani posredovane osebne podatke. Podatki se bodo shranili izključno za pošiljanje splošnih novic podjetja in ne bodo posredovani tretjim osebam.