1. ORGANIZATOR IN PONUDNIK

Organizator nagradne igre »Praznujemo 3. rojstni dan« je BIRO MARKER, pisarniške potrebščine, d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana-Črnuče (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra se opravi z namenom reklamiranja in promocije organizatorja.

2. TRAJANJE

Nagradna igra poteka od 25. 10. 2020 do vključno 30. 10. 2020. Nagradna igra je organizirana in se izvaja na celotnem območju republike Slovenije.

3. NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija promocija blagovne znamke MARKER.

4. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Sodelujoči morajo v nagradni igri slediti navodilom, ki jih je organizator objavil na svojem Instagram profilu. Sodelujoči bo moral za pravilno sodelovanje:

- slediti uradnemu Instagram profilu @marker.si (https://www.instagram.com/marker.si/?hl=en ),
- na Instagram profilu všečkati sliko ter
- v komentar objave označiti vsaj 1 prijatelja.

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe nad 18 let starosti s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji in imajo na Instagramu odprt svoj račun.

Zaposleni v podjetju BIRO MARKER, pisarniške potrebščine, d.o.o. in v podjetjih, neposredno povezanih z izvedbo nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrdi, da sprejema pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri in se z njimi strinja.

5. NAGRADE

V nagradnem skladu so 3-je paketi. Paketi vsebujejo:

1. paket: LUKNJAČ LEITZ 30L WOW (moder), REGISTRATOR SAMOSTOJEČ LEITZ WOW 180° 75MM (moder) ter 3 označevalce teksta STABILO BOSS MINI SWEET FRIENDS;

2. paket: REGISTRATOR V ŠKATLI OXFORD G82-05 A4/50 (zelen), MIQUELRIUS ZVEZEK A4, ČRTAST, 90-LISTNI, KARTONSKI OVITEK (zelen) ter 3 označevalce teksta STABILO BOSS MINI SWEET FRIENDS;

3. paket: MAPA PP A4 3CM Z ELASTIKO (črna), PISALO ROLER OIL GEL HAPPY COLORS, 0,7MM (3 različne barve) ter 3 označevalce teksta STABILO BOSS MINI SWEET FRIENDS.

6. PODELITEV NAGRAD

3-članska komisija bo izžrebala nagrajence 2. 11. 2020.

Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne bo podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih.

Prenos ali menjava nagrade ni mogoča. Nagrajenec ni upravičen do izplačila gotovinske protivrednosti osvojenih nagrad.

7. VREDNOST NAGRAD IN AKONTACIJA DOHODNINE

Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

8. PREVZEM NAGRADE

Izžrebanci bodo o prejemu in prevzemu nagrad obveščeni preko zasebnega sporočila na Instagramu. Prejemniki nagrad morajo organizatorju oz. izvajalcu v roku 5 delovnih dni od prejema obvestila o nagradi poslati podatke, potrebne za prevzem/pošiljanje nagrade (ime in priimek, ulica, pošta in kraj prebivališča, e-mail naslov, tel. številka) kot odgovor na zasebno sporočilo.

Nagrada bo nagrajencu poslana po pošti na stroške organizatorja oz. se bo organizator z nagrajencem dogovoril o drugih načinih prevzema, v kolikor pošiljanje po pošti ne bo mogoče. Organizator bo priskrbel dokumentacijo za prevzem nagrade.

Vsem nagrajencem, ki bodo organizatorju posredovali svoje podatke, bodo nagrade poslane po pošti na naslov, ki ga bodo sporočili organizatorju, najkasneje v roku 14 dni.

Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec, organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena.

Nagrajenci (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali je zamenjati za druge artikle, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad. Izžrebanec glavne nagrade je lahko nagrajen le enkrat, in sicer za nagrado, za katero je bil najprej izžreban. Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna. Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

9. OSTALA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: 

  • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali 
  • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih, ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali 
  • se tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade glede na navodila organizatorja nagradne igre ali 
  • nagrada ni prevzeta v roku 1 meseca od poslanega obvestila o nagradi.

Če izžrebanec ne posreduje organizatorju navedenih podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca iz naslova nagradne igre. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za katerikoli drug namen.

Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta ipd.) nosijo udeleženci nagradne igre.

Nagrajenci bodo objavljeni na Instagram profilu.

Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo ime in priimek objavi na Instagram profilu @marker.si (https://www.instagram.com/marker.si/?hl=en) in na spletni strani podjetja organizatorja (https://www.marker.si).

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago 3-članska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper nje ni mogoča pritožba.

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

10. ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

  • (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči; 
  • nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve; 
  • vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta, itd.).

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora preko medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov, pridobljenih pri pristopu k nagradni igri, ter vsesplošno sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošlje na elektronski naslov marker@marker.si. Pri tem se ga tudi izloči iz nagradnega žrebanja.

11. OSEBNI PODATKI

Organizator od sodelujočih, ki ne bodo izžrebani, ne bo zbiral in obdeloval nobenih osebnih podatkov.

Organizator bo od vseh nagrajencev zbral naslednje podatke: ime in priimek, naslov, elektronski naslov in telefonsko številko.

Prejete podatke bo organizator hranil do preklica oz. še 5 let po izvedbi nagradne igre in jih bo uporabil zgolj za:

- obveščanje o nagradni igri;
- obveščanje o promocijskih dogodkih in aktivnostih.

12. DOSTOP DO PRAVIL NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani organizatorja (https://www.marker.si/pravila-nagradnih-iger), kjer so vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

13. SPLOŠNE DOLOČBE

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 25. 10. 2020

BIRO MARKER, d.o.o.

Pisarniška oprema Biro Marker | Marker.si

S klikom na opcijo »Prijavite se« soglašam, da sme družba Biro Marker d.o.o. skladno z Izjavo o zasebnosti avtomatizirano obdelovati vse z moje strani posredovane osebne podatke. Podatki se bodo shranili izključno za pošiljanje splošnih novic podjetja in ne bodo posredovani tretjim osebam.